Korona dina Carpon Sunda: Catetan tina Pasanggiri Ngarang Carpon Pakarangan

- Selasa, 13 Juli 2021 | 20:16 WIB
Para jawara pasanggiri ngarang carpon Pakarangan.
Para jawara pasanggiri ngarang carpon Pakarangan.

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Minangka réspon kana mahabuna sasalad korona, komunitas Pakarangan ngayakeun pasanggiri ngarang carpon kalawan téma sasalad korona. Ieu pasanggiri lumangsung sabulan lilana, ti tanggal 25 Méi – 25 Juni 2021. Diayakeun tina situasi jeung kaguligah balaréa ku ayana sasalad nu tepi ka ayeuna masih kénéh nerekab di mana-mana.

Ceuk Hadi AKS, sastrawan Sunda anu mokalan sarta ngasuh komunitas Pakarangan, ieu situasi katunggara balaréa téh pikeun pangarang lain perkara leutik, tapi minangka téks sosial anu neumbagan pikiran jeung rarasan. Sasalad korona geus ngabarubahkeun kahirupan balaréa. Malah ampir ngalumpuhkeun rupa-rupa widang kahirupan; ékonomi, pulitik, sosial, budaya, jsb. Saban waktu urang nyaksian kumaha tunggarana rahayat ku ayana ieu covid-19.

-
Sastrawan Senior Sunda, Hadi AKS. (Istimewa)

Warta ngeunaan ieu sasalad geus minuhan lambaran média massa (citak jeung online) ti awal 2020. Tapi jurnalistik mah ngan saukur ngarékam fakta, naon anu katingal kasaksian. Bawirasa lebah dieu pentingna karya sastra téh. Kaguligah, kasieun, kakeueung balaréa, ngan bakal kasungsi dina karya sastra lantaran di jerona aya rasa, sublimasi, jeung aya tapsir pangarang. Rupaning peristiwa sasalad téh ku pangarang mah dilenyepan, diendekkeun sina namper. Acining rasa manusana nu bakal ditulisna. Kitu ceuk Hadi minangka kasang tukang diayakeunana ieu pasanggiri ngarang carita pondok téh.

Para pangarang anu jadi pamilon ieu pasanggiri diwatesanan. Ngan anggota komunitas Pakarangan baé anu bisa miluan. Aya 34 karangan carita pondok anu katarima ku panitia sarta  dipeunteun ku Déwan Juri jeung dipilih karya piunggulna. Ku para pamilon ieu carpon pasanggiri téh henteu ukur dikirimkeun ka panitia, tapi  diapungkeun deuih di lapak (grup facebook) Pakarangan.

Lebah dieu bédana jeung kailaharan pasanggiri ngarang carpon lianna. Carpon anu diposting di lapak téh dibaraca, diaprésiasi, jeung dikiritik ku sakabéh anggota. Maksudna taya lian sangkan ngalatih para anggota mikir kritis, diajar ngedalkeun kamandang kana karya batur, sarta diajar wedel méntal, jembar bisa nampa kritik ti nu lian. Ieu carpon anu diposting di lapak sarta dikritik téh sama sakali henteu mangaruhan Déwan Juri enggoning nangtukeun para piunggul. 

Ceuk panitén Déwan Juri, para pangarang katémbong tarékahna pikeun motrét rupaning peristiwa sasalad korona anu kasaksén. Karasa ieu sasalad téh adek pisan malah ningker kahirupan saréréa. Méh kabéh golongan ngararasakeun pangaruh ieu panyakit dina kahirupanana. Puguh deui warga masarakat di kota jeung di pilemburan. Aya ogé anu museurkeun tilikan tina rupa-rupa tokoh carita nu dilalakonkeun; pangusaha jugala, pangusaha tempat hiburan, dokter, guru, pagawé pabrik, instruktur senam, tukang dagang, tukang ngamén, supir beus, ajengan, résidivis, urang Baduy, nepi ka tukang runtah jeung tukang ngeduk kaluat kuburan.

Para piunggul geus dibéwarakeun dina acara “Béwara Piunggul” malem Saptu, 9 Juli 2021 nu kaliwat kalawan virtual. Déwan Juri (Hadi AKS, Tiktik Rusyani jeung Éndah Dinda Jenura) milih sarta netepkeun 10 nomini.

Tina ieu nomini téh tuluy diputuskeun para piunggulna nyaéta: Piunggul ka-1 carpon “Mapag Hibar Pangharepan” karya Aam Amarullah; Piunggul ka-2 “Katurug Katutuh” karya Néndén Hérnika; Piunggul ka-3 “Nu Céplak jeung Seuhah” karya Yéyét Hérayati.

Lian ti éta aya deuih tilu Piunggul Harepan Satata, nyaéta: “Amis Pait Pandemi” karya Santie Senja, “Jampé Parépéh” karya Ai Wawang, sarta “Nu Natrat di Natuna” karya Firda Aulia. Ieu para piunggul meunang hadiah piagem panghargaan jeung duit nu gedéna Rp 2.500.000 (Piunggul ka-1), Rp 2.000.000 (Piunggul ka-2), Rp 1.500.000 (Piunggul ka-3) sarta Rp 500.000 pikeun masing-masing Pinggul Harepan Satata.

Opatan nomini anu teu asup jadi piunggul ogé mareunang hadiah mangupa barang. Ieu hadiah hiburan téh minangka sumbangan kagegelan ti para kanca anggota Pakarangan anu mangrupa bros, tas, baju koko, bolu, gula kawung, jeung makroni.

Sastra Daerah Kudu Terus Dirojong
Ieu kagiatan pasanggiri ngarang carita pondok meunang réspon anu daria sarta bantuan waragad ti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dina acara “Béwara Piunggul”, Kepala Badan Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A, Ph.D nétélakeun yén basa jeung sastra daérah kudu terus dirojong sina mekar ngigelan jaman. Ayana pasanggiri ngarang kawas kieu, puguh baé gedé pisan hartina. Saluyu pisan jeung agénda Badan Bahasa nu ayeuna keur ngahangkeutkeun program narjamahkeun sastra daérah kana basa Indonésia. Ceuk Prof Amin, nalika ditarjamahkeun kana basa Indonésia, karya sastra hiji daérah bakal bisa dibaca, diaprésiasi, sarta dilenyepan ajén-inajénna ku étnis nu lian.

Satuluyna ieu Kepala Badan nu kungsi jadi Atase Kebudayaan di Inggris tur gedé katineungna kana seni téh, nétélakeun yén ieu pasanggiri ngarang carpon téma pandemi korona penting pisan hartina. Para pangarang Sunda dijurung sina nuliskeun situasi masarakat nu pakéwuh ku ieu panyakit. Maranéhna tangtu geus nyaksian sarta ngalenyepan situasi sosial nu matak keueung.

Tina pikiran, éstétika, sarta kréativitas maranéhna, urang miharep lahir karya-karya sastra nu ngangkat pasualan pandemi covid-19. Kawas Albert Camus anu nyaritakeun panyakit sampar di Aljazair dina novelna Sampar. Atawa Dadan Sutisna dina sastra Sunda nu ngaguar wabah pés di Tatar Sunda abad 19 dina novelna Sasalad.  Novel nu dilélér Hadiah Sastra Rancagé taun 2021. Karya-karya sastra kawas kieu anu bakal langgeng dibaca masarakat ti jaman ka jaman. Jadi inspirasi, pamikiran, sarta eunteung pikeun urang sangkan terus ngundakkeun anjén-inajén budaya jeung peradaban.

Pakarangan
Pakarangan téh hiji komunitas ‘sakola ngarang’ dina média sosial facebook nu anyar kénéh ngadeg dina bulan Maret 2021. Ieu komunitas diadegkeun minangka tarékah pikeun ngipuk para pangarang anyar nu karancagé nulisna lolobana dimimitian dina grup-grup nu aya di média sosial facebook. Anggotana diwatesanan ukur 40 urang tur sipat grupna private nu teu bisa diaksés ku publik.

Ceuk Hadi AKS nu naratas sarta ngasuh ieu komunitas, ngahaja anggotana henteu loba téh sangkan bisa leuwih kagéroh. Calon anggota diseléksi sarta aya pasaratan, upamana baé kudu némbongkeun karya carpon anu geus dimuat di média sarta panceg boga niat hayang daria diajar ngarang. Salian ti éta, ieu komunitas ogé miboga papagon (aturan) anu kudu dipituhu ku sakumna anggota. Eta papagon téh di antarana; saban anggota kudu ngirimkeun carpon saban dua minggu sakali atawa paling leuir sabulan. Kudu aléwoh mairan kana saban matéri anu diposting di lapak ku basa anu merenah tur kritis. Teu meunang niron atawa plagiasi tina karya batur. Anggota anu teu tumut kana éta papagon bakal dikaluarkeun ku admin.

Salian ti Hadi, pangarang séjén anu milu ngasuh ieu komunitas nyaéta Tiktik Rusyani jeung Éndah Dinda Jenura. Aya deuih sastrawan senior anu milu ngadeudeul nyaéta Cécép Burdansyah jeung Darpan Ariawinangun.

Urang rojong ku saréréa, muga-muga ieu komunitas ‘sakola ngarang’ Pakarangan téh sing manjang makalangan. Milu ngadeudeul mekarna sastra Sunda dina gumuruhna kamajuan dunya digital, sarta ngalahirkeun éntragan pangarang nu punjul ajén karyana.

 

 

 

 

 

 

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Terkini

Cerita Pendek: SUATU HARI TANPA ISTRI

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 11:46 WIB

Sastra Sunda: LAWUNG DI BASISIR CIUJUNG

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 10:32 WIB

Sastra Sunda: LAGU PANINEUNGAN

Sabtu, 18 September 2021 | 09:42 WIB

Cerita Pendek: INTEROGASI

Sabtu, 11 September 2021 | 10:33 WIB

Sastra Sunda: MAPAG UDAT-UDAT BALEBAT

Sabtu, 4 September 2021 | 10:04 WIB

Cerita Pendek: TATAPAN MATA

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 07:48 WIB

Sastra Sunda: NU CÉPLAK JEUNG SEUHAH

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 09:13 WIB

Cerpen: Mantra Kuno di Kajoetangan

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 12:06 WIB

Sastra Sunda: KATURUG KATUTUH

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 10:15 WIB

Sastra Sunda: MAPAG HIBAR PANGHAREPAN

Sabtu, 24 Juli 2021 | 13:59 WIB

Sastra Sunda: ÉLÉGI PANDEMI

Sabtu, 10 Juli 2021 | 10:47 WIB

Nu Dijilbab Kayas

Selasa, 22 Juni 2021 | 14:59 WIB
X