Korona dina Carpon Sunda: Catetan tina Pasanggiri Ngarang Carpon Pakarangan

- Selasa, 13 Juli 2021 | 20:16 WIB
Para jawara pasanggiri ngarang carpon Pakarangan.
Para jawara pasanggiri ngarang carpon Pakarangan.

Opatan nomini anu teu asup jadi piunggul ogé mareunang hadiah mangupa barang. Ieu hadiah hiburan téh minangka sumbangan kagegelan ti para kanca anggota Pakarangan anu mangrupa bros, tas, baju koko, bolu, gula kawung, jeung makroni.

Sastra Daerah Kudu Terus Dirojong
Ieu kagiatan pasanggiri ngarang carita pondok meunang réspon anu daria sarta bantuan waragad ti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dina acara “Béwara Piunggul”, Kepala Badan Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A, Ph.D nétélakeun yén basa jeung sastra daérah kudu terus dirojong sina mekar ngigelan jaman. Ayana pasanggiri ngarang kawas kieu, puguh baé gedé pisan hartina. Saluyu pisan jeung agénda Badan Bahasa nu ayeuna keur ngahangkeutkeun program narjamahkeun sastra daérah kana basa Indonésia. Ceuk Prof Amin, nalika ditarjamahkeun kana basa Indonésia, karya sastra hiji daérah bakal bisa dibaca, diaprésiasi, sarta dilenyepan ajén-inajénna ku étnis nu lian.

Satuluyna ieu Kepala Badan nu kungsi jadi Atase Kebudayaan di Inggris tur gedé katineungna kana seni téh, nétélakeun yén ieu pasanggiri ngarang carpon téma pandemi korona penting pisan hartina. Para pangarang Sunda dijurung sina nuliskeun situasi masarakat nu pakéwuh ku ieu panyakit. Maranéhna tangtu geus nyaksian sarta ngalenyepan situasi sosial nu matak keueung.

Tina pikiran, éstétika, sarta kréativitas maranéhna, urang miharep lahir karya-karya sastra nu ngangkat pasualan pandemi covid-19. Kawas Albert Camus anu nyaritakeun panyakit sampar di Aljazair dina novelna Sampar. Atawa Dadan Sutisna dina sastra Sunda nu ngaguar wabah pés di Tatar Sunda abad 19 dina novelna Sasalad.  Novel nu dilélér Hadiah Sastra Rancagé taun 2021. Karya-karya sastra kawas kieu anu bakal langgeng dibaca masarakat ti jaman ka jaman. Jadi inspirasi, pamikiran, sarta eunteung pikeun urang sangkan terus ngundakkeun anjén-inajén budaya jeung peradaban.

Pakarangan
Pakarangan téh hiji komunitas ‘sakola ngarang’ dina média sosial facebook nu anyar kénéh ngadeg dina bulan Maret 2021. Ieu komunitas diadegkeun minangka tarékah pikeun ngipuk para pangarang anyar nu karancagé nulisna lolobana dimimitian dina grup-grup nu aya di média sosial facebook. Anggotana diwatesanan ukur 40 urang tur sipat grupna private nu teu bisa diaksés ku publik.

Ceuk Hadi AKS nu naratas sarta ngasuh ieu komunitas, ngahaja anggotana henteu loba téh sangkan bisa leuwih kagéroh. Calon anggota diseléksi sarta aya pasaratan, upamana baé kudu némbongkeun karya carpon anu geus dimuat di média sarta panceg boga niat hayang daria diajar ngarang. Salian ti éta, ieu komunitas ogé miboga papagon (aturan) anu kudu dipituhu ku sakumna anggota. Eta papagon téh di antarana; saban anggota kudu ngirimkeun carpon saban dua minggu sakali atawa paling leuir sabulan. Kudu aléwoh mairan kana saban matéri anu diposting di lapak ku basa anu merenah tur kritis. Teu meunang niron atawa plagiasi tina karya batur. Anggota anu teu tumut kana éta papagon bakal dikaluarkeun ku admin.

Salian ti Hadi, pangarang séjén anu milu ngasuh ieu komunitas nyaéta Tiktik Rusyani jeung Éndah Dinda Jenura. Aya deuih sastrawan senior anu milu ngadeudeul nyaéta Cécép Burdansyah jeung Darpan Ariawinangun.

Urang rojong ku saréréa, muga-muga ieu komunitas ‘sakola ngarang’ Pakarangan téh sing manjang makalangan. Milu ngadeudeul mekarna sastra Sunda dina gumuruhna kamajuan dunya digital, sarta ngalahirkeun éntragan pangarang nu punjul ajén karyana.

 

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Terkini

Cerita Pendek: SUATU HARI TANPA ISTRI

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 11:46 WIB

Sastra Sunda: LAWUNG DI BASISIR CIUJUNG

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 10:32 WIB

Sastra Sunda: LAGU PANINEUNGAN

Sabtu, 18 September 2021 | 09:42 WIB

Cerita Pendek: INTEROGASI

Sabtu, 11 September 2021 | 10:33 WIB

Sastra Sunda: MAPAG UDAT-UDAT BALEBAT

Sabtu, 4 September 2021 | 10:04 WIB

Cerita Pendek: TATAPAN MATA

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 07:48 WIB

Sastra Sunda: NU CÉPLAK JEUNG SEUHAH

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 09:13 WIB

Cerpen: Mantra Kuno di Kajoetangan

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 12:06 WIB

Sastra Sunda: KATURUG KATUTUH

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 10:15 WIB

Sastra Sunda: MAPAG HIBAR PANGHAREPAN

Sabtu, 24 Juli 2021 | 13:59 WIB

Sastra Sunda: ÉLÉGI PANDEMI

Sabtu, 10 Juli 2021 | 10:47 WIB

Nu Dijilbab Kayas

Selasa, 22 Juni 2021 | 14:59 WIB
X