Carita Pondok: MARSIH

- Sabtu, 10 September 2022 | 07:18 WIB
Ilustrasi carpon Marsih. (Arsacadipura)
Ilustrasi carpon Marsih. (Arsacadipura)Carita Pondok Vonny Purwasih

LAIN siwah, komo gélo mah, lain pisan. Ngan nya kitu paripolahna téh, sakapeung jejeg, sakapeungna deui mah kawas nu kurang sa-eundan. Teu jeung saha, teu jeung saha, manéhna mah nyaritana sok padu éngab  sakecemplungna. Saréréa geus pada ma'lum.

Sumarsih, ngaranna. Nénéhna, Marsih. Jelemana hampang birit jeung loba kabisa. Tukang kindeuw pakasaban sapopoéna. Kalan sok aya nu nitah ngoréd buruan. Kana mencétan ogé bisa. Tanagana bedas, pikiranana bangblas. Merdika nu saéstuna, nyampak di dirina.

Umurna teuing sabaraha. Da ditanyakeun ka kolotna ogé walonna téh, "Teuing atuh. Da harita basa ngajuru ku si Marsih téh mareng jeung borojolna domba si Dasim."

Ti saprak tamat SD, Marsih ngumbara ka Cirebon. Cenah aya nu mawa gawé di léstoran. Teuing enya henteuna mah. Ngan ti dinya mah pleng baé euweuh béjana.

Kulawargana ogé lurjeun, da puguh si Marsih mah jeung dulur téh teu daék akur. Saban poé aya baé nu jadi bahan pacogrégan téh. Bari dina paraséana matak hariwang tatangga.

*

"Tanghi, tanghi, tararanghi, Luuur! Nu tas lakian geura araduuus!" Kapireng sorana cocorowokan bari ngagebrag-gebrag pager imah nu kaliwatan ku manéhna. Sora léngkahna kekedeprukan lir mapag giwangkara nu rék medal.

Keur anyaran mah, urang lembur pohara rareuwaseunana jeung ngarasa éra parada mireng babasaanana nu garihal siga kitu téh. Komo ninggang di awéwé mah jauh tina kapantesan.

Tapi kalah ku lila mah, geus bariasa deui. Malah satuluyna mah jadi panggitik nalika ngahudangkeun nu saréna kebluk. Paribasa: "Éléh ku si Marsih, tara kapiheulaan ku kongkorongokna hayam manéhna mah nyiar rejeki téh ...."

Enya, sanggeus mangtaun-taun ngumbara, sabulan ka tukang, si Marsih mulang deui ka lembur. Mawa budak dua, awéwé jeung lalaki anu cenah mah kembar. Kulawargana tangtu waé hareugeueun da puguh teu rumasa ngawinkeun.

Barang ditalék ku saréréa pokna téh, "Minggeus, teu kudu loba tatanya. Ieu mah geus jadi milik uing.Teu kungsi boga salaki gé anak mah boga. Ulah diturutan," kituna téh bari nyeukeukeuk.

Anyaran datang mah, manéhna nyiruruk di imah indungna. Imah leutik titinggal bapana nu geus lila mulang ka kalanggengan. Pasesedek jeung adi bungsuna nu geus kurénan.

Meunang saminggu mah tiis tingtrim taya pacogrégan naon-naon. Dalah jeung lanceukna nu imahna pagigir-gigir ogé akur. Tapi keuna ku paribasa adat kakurung ku iga, liwat ti saminggu mah kaayaan mimiti harénghéng.

Jeung adina mindeng gétréng. Jeung lanceukna ogé pon kitu deui. Dimimitian ku pédah barang rongsokan bogana Marsih, minuhan buruan nu ngan sacangkéwok.

"Duruk ku aing mah geura. Ngabalaan waé. Aing rék popoé ogé mani seuseut bisa," lanceukna kutuk gendeng bari najongan botol-botol palastik nu ngahunyud.

"Heueuh duruk wé, Ceu! Pusing uing ogé. Ti saprak aya si Marsih, asa hareudang di imah téh," adina ngangsonan.

"Éééh, nanaonan siah? Éta téh piduiteun, deuleu! Mun teu kieu, rék ti mana aing jeung anak aing baranghakan? Ngadagoan dipikarunya ku batur? Atawa rék nyoro ka kolot nu batan sakitu? Moaaal, aing mah!" Marsih nu karék mulang kuli ngoréd, norojol.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Malati Kari Bodasna

Sabtu, 3 Desember 2022 | 10:00 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN YANG INGIN MENYULAM BIBIRNYA

Sabtu, 26 November 2022 | 10:01 WIB

Carita Pondok: VILA CANTIKA

Sabtu, 19 November 2022 | 06:43 WIB

Cerita Pendek: GROOTE POST WEG 17

Sabtu, 12 November 2022 | 14:00 WIB

Carita Pondok: HIJI WENGI SISI TALAGA

Sabtu, 5 November 2022 | 08:36 WIB

Cerita Pendek: KABUT KEMBANG RANDU

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 06:59 WIB

Carita Pondok: KURUPUK UDANG DINA TOPLES

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 11:38 WIB

Cerita Pendek: PERSELINGKUHAN

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 08:06 WIB

Carita Pondok: GUPAY PANUNGTUNG

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 13:28 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Hayang Aya Kumisan

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:51 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Putri Sawidak Loro

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:27 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Sangu Sesa

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:30 WIB

Carita Pondok: LENGLANG-LENGLANG SAWAH URANG

Sabtu, 24 September 2022 | 08:44 WIB

Carita Pondok: MARSIH

Sabtu, 10 September 2022 | 07:18 WIB

Cerita Pendek: TAWA DINI HARI

Sabtu, 3 September 2022 | 09:11 WIB

Carita Pondok: TANGKAL DARAJAT

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:47 WIB

Cerita Pendek: RADIO

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 11:44 WIB
X